Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb a produktů Moniky Svobodové 

Poskytovatelka služeb a produktů:

Mgr. Monika Svobodová  

Nám.9.května 362, 67902 Ráječko

IČO 04559061

Email: monika@monikasvobodova.com

Telefon: +420 606 736 286

podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále také jen „Poskytovatelka“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a digitálního obsahu prodávající / poskytovatelky Mgr. Moniky Svobodové, která je v textu těchto všeobecných obchodních podmínek označována také jako „Poskytovatelka“, zakoupených prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.monikasvobodova.com či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky vč. toho, kdy je poskytování služeb sjednáno emailem.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu (objednávku), a jsou pro tento smluvní vztah

závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky (například i použitím rezervačního systému na stránkách Poskytovatelky), které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či digitální obsah Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky či jeho další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu včetně uvedení cen či rozsahu cen služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, nebo zašle email či učiní objednávku prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách, a využije tak způsoby, které Poskytovatelka v popisu svých produktů a digitálních produktů na svém webu stanoví. 

5. Objednávkový či rezervační formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či digitálním obsahu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email či vyplní formulář na webových stránkách, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí blízkých osob či tyto obchodní podmínky. 

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že digitální obsah a služby, prezentované v rámci internetových služeb, nemusí být vždy dostupné, zejména například z důvodů kapacity, časového omezení nabídky a podobně.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či digitálnímu obsahu po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či digitálního obsahu stanoveno jinak.

2. Poskytovatelka je oprávněna žádat úhradu zálohy. V takovém případě tuto skutečnost sdělí zákazníkovi a vystaví proforma fakturu s pokyny k úhradě zálohy.

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či digitálního obsahu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 5 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).

4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení celkové ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu do 5 dnů ode dne splatnosti, smlouva se od počátku ruší a Poskytovatelka i přes pozdější úhradu není povinna objednanou službu či digitální obsah poskytnout.

6. Poskytovatelka může umožnit úhradu některých svých služeb či digitálního obsahu po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na poskytnutí  určité části služby či digitálního obsahu, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby či digitálního obsahu, nebude další část či části služby či digitálního obsahu nadále zákazníkovi poskytnuta. 

7. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny produktů či digitálního obsahu, a v případě byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.  

8. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ služeb a digitálního obsahu  či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z terapií, konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či terapií či obdobných služeb či částí digitálního obsahu) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.  

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či digitální obsah pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky zákazníkem, a to i v případě, kdy z důvodů na straně zákazníka (vč. důvodů vyšší moci na straně zákazníka) nedojde k vyčerpání všech součástí (toto se uplatní zejména pro poskytované balíčky služeb). V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby či digitálního obsahu, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytování prodloužit. 

10. Termíny poskytovaných služeb se stávají závaznými až v okamžiku jejich úhrady zákazníkem.

11. Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, pokud Poskytovatelka poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a Poskytovatelka poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

IV. Odstoupení od smlouvy 

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či digitální obsah za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

3. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem.  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění. 

V. Zvláštní podmínky pro zrušení objednaných termínů služeb

1. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby nejpozději 14 dnů před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či jednotlivé služby z balíčku), vrátí Poskytovatelka zákazníkovi celou uhrazenou částku bez dalšího.

2. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby ve lhůtě 13 dní, ale dříve než 5 dní před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či jednotlivé služby z balíčku), je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny zrušené služby (v případě, jedná-li se o jednu službu z balíčku, bude oceněna poměrnou částí dle celkového počtu služeb v balíčku).

3. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby ve lhůtě 5 dní, ale dříve než 24 hodin před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či služby z balíčku), je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 80% z ceny zrušené služby (v případě, jedná-li se o jednu službu z balíčku, bude oceněna poměrnou částí dle celkového počtu služeb v balíčku).

4. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby ve lhůtě 24 a méně hodin před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či služby z balíčku), je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny zrušené služby (v případě, jedná-li se o jednu službu z balíčku, bude oceněna poměrnou částí dle celkového počtu služeb v balíčku).

VI. Odpovědnost za vady

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.

2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.

5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: monika@monikasvobodova.com. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatelka je povinna zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Poskytovatelka výslovně upozorňuje, že není poskytovatelem zdravotních služeb.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k jím poskytovaným službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či v rozporu nebo nad rámec udělené licence či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

3. Smluvní strany určují, že spory z titulu odpovědnosti za vady přísluší k rozhodování obecných soudů. Dále Poskytovatelka informuje, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby. 

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 20. 01. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.monikasvobodova.com.

Mgr. Monika Svobodová