Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb a produktů Moniky Svobodové 

Poskytovatelka služeb a produktů:

Mgr. Monika Svobodová  

Na Poště 1018/1, 678 01 Blansko  

IČO 04559061

Email: monika@monikasvobodova.com

podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále také jen „Poskytovatelka“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a produktů prodávající / poskytovatelky Mgr. Moniky Svobodové, která je v textu těchto všeobecných obchodních podmínek označována také jako „Poskytovatelka“, zakoupených prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.monikasvobodova.com či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky vč. toho, kdy je poskytování služeb sjednáno emailem.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu (objednávku), a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky (například i použitím rezervačního systému na stránkách Poskytovatelky), které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky či jeho další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen či rozsahu cen služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití. 

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, nebo zašle email či učiní objednávku prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách, a využije tak způsoby, které Poskytovatelka v popisu svých produktů a služeb na svém webu stanoví. 

5. Objednávkový či rezervační formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email či vyplní formulář na webových stránkách, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatelka není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky. 

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. Poskytovatelka je oprávněna žádat úhradu zálohy. V takovém případě skutečnost sdělí zákazníkovi a vystaví proforma fakturu s pokyny k úhradě zálohy.

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti  5 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).

4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení celkové ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu do 5 dnů ode dne splatnosti, smlouva se od počátku ruší a Poskytovatelka i přes pozdější úhradu není povinna objednanou službu poskytnout.

6. Poskytovatelka může umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na poskytnutí  určité části služby, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi poskytnuta. 

7. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny produktů, služeb či díla, a v případě byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.  

8. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z terapií, konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či terapií či obdobných služeb) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.  

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem, a to i v případě, kdy z důvodů na straně zákazníka (vč. důvodů vyšší moci na straně zákazníka) nedojde k vyčerpání všech součástí služeb (toto se uplatní zejména pro poskytované balíčky služeb). V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit. 

10. Termíny poskytovaných služeb se stávají závaznými až v okamžiku jejich úhrady zákazníkem.

IV. Odstoupení od smlouvy 

1. Poskytovatelka je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení služeb bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny konzultace, terapie či další služby vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu charakteru služeb jako osobních a individuálních, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.monikasvobodova.com či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. Uvedené ujednání se uplatní jen v případě, je-li zákazník spotřebitelem. Zvláštní možnost pro zrušení termínů jednotlivých služeb a terapií je stanovena v samostatných ujednáních těchto obchodních podmínek.

V. Zvláštní podmínky pro zrušení objednaných termínů služeb

1. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby nejpozději 14 dnů před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či jednotlivé služby z balíčku), vrátí Poskytovatelka zákazníkovi celou uhrazenou částku bez dalšího.

2. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby ve lhůtě 13 dní, ale dříve než 5 dní před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či jednotlivé služby z balíčku), je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny zrušené služby (v případě, jedná-li se o jednu službu z balíčku, bude oceněna poměrnou částí dle celkového počtu služeb v balíčku).

3. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby ve lhůtě 5 dní, ale dříve než 24 hodin před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či služby z balíčku), je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 80% z ceny zrušené služby (v případě, jedná-li se o jednu službu z balíčku, bude oceněna poměrnou částí dle celkového počtu služeb v balíčku).

4. V případě, dojde-li z důvodů na straně zákazníka ke zrušení termínu konkrétní objednané služby ve lhůtě 24 a méně hodin před plněním ze strany Poskytovatelky (tedy před zahájením konzultace, terapie či služby z balíčku), je zákazníkovi účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny zrušené služby (v případě, jedná-li se o jednu službu z balíčku, bude oceněna poměrnou částí dle celkového počtu služeb v balíčku).

VI. Reklamační podmínky pro nákup služeb

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na emailovou adresu: monika@monikasvobodova.com či písemně na adresu místa podnikání Poskytovatelky.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Poskytovatelka výslovně upozorňuje, že není poskytovatelem zdravotních služeb.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k jím poskytovaným službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či v rozporu nebo nad rámec udělené licence či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 8.3.2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.monikasvobodova.com.

Mgr. Monika Svobodová